Huisreglement

Benaming / Zetel / Doel

 Art. 1

De vereniging draagt de naam ‘Danzateljee vzw’. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, district Berchem, Grotesteenweg 113. De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur.
De vereniging werd opgericht te Wommelgem op datum van 01/10/2008 als vof Danzateljee
De vereniging werd op 31/01/2008 omgevormd tot VZW Dancehall door goedkeuring van de oprichtingsstatuten door de toekomstige
bestuurders.
De vereniging werd op 26/4/2016 omgevormd tot VZW Danzateljee door goedkeuring van de oprichtingsstatuten door de toekomstige bestuurders.

Art. 2

De vereniging heeft tot doel:

* Het inrichten en aanbieden van danslessen aan haar leden of ten behoeve van andere organisaties
* Het organiseren en ondersteunen van dansvoorstellingen voor de leden 
* Het uitbaten van een cafetaria voor haar leden
* het publiekelijk bekend maken en het in stand houden van de internationale danscultuur in het algemeen en dit in de meest ruime zin. 
* Zij is bevoegd om alle onroerende en roerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of het gebruik ervan te hebben. 

Dit zal gebeuren zonder en buiten alle meningsverschillen van racistische, godsdienstige of politieke aard.

Tevens beoogt de vereniging ook vriendschappelijk en sociaal samenzijn tussen de leden te bewerken en te stimuleren.

De vereniging mag roerende goederen bezitten of gebruiken indien deze nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Art. 3

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het dansjaar voor de leerlingen start altijd de 2e week september en eindigt in juni waardoor wij een 34 weken dansjaar tellen. 

Art. 4

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur en kan te allen tijde ontbonden worden volgens de wijze zoals beschreven in de VZW statuten.

 

Leden / Aanvaarding / Lidgelden

Art. 5

Het aantal leden is onbeperkt.

Het aantal leden per groep is afhankelijk per dansstijl. Bij jonge kinderen zijn er altijd 2 docenten en/of begeleiders en ligt het maximum op 35. Bij technische lessen ligt het ledenaantal per groep rond 20 leden. In het geval het totale aantal leden minder dan 100 gaat bedragen zal de vrijwillige ontbinding van de vereniging plaatsvinden zoals beschreven in de VZW statuten. Deze zal uitgesproken worden door het bestuur dat dan ook zal bepalen waartoe het maatschappelijk bezit zal gebruikt worden.
Indien een les vol zit, kan men niet meer inschrijven voor die dansles. U kan zich wel op een wachtlijst zetten. 

Art. 6

Ieder die zich aanbiedt als lid kan aanvaard worden.
Het bestuur heeft steeds de mogelijkheid om een lid niet te aanvaarden mits een redelijke motivatie daarvoor.
Het bestuur kan beslissen in welke niveaugroep het lid zal ingedeeld worden. Een lid kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst worden. Dit met het doel het niveau van het lid te respecteren. Dit bij de technieklessen, zoals klassiek ballet en jazz. 
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur kan beslist worden dit te annuleren en indien mogelijk een alternatief voor te stellen.

Art. 7

Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen samengevoegd worden.

Bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent worden de leden per e-mail en, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd.

Er is geen compensatie of vervangende les voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte docent, extreme weersomstandigheden, of indien zij op officiële feestdagen en schoolvakanties vallen.

Art. 8

Ontslagname door een lid gebeurt door kennisgeving door het betrokken lid aan het bestuur. Elk lid echter dat de door hem verschuldigde jaarbijdrage niet voldoet, wordt geschrapt uit de ledenlijst.
Het lid dat ontslag neemt kan geen teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.
Enkel na voorlegging van een geldig doktersattest (min. 6 weken) kan een gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld overwogen worden.
Leden met een domiciliëring via de bank dienen vòòr de start van de volgende maand hun ontslagen te geven door het ondertekenen  van ene officieel document in de dansschool.
De maand waarin de ondertekening plaatsvond wordt nog aan het lid aangerekend. 

Art. 9

De vereniging erkent enkel de actieve leden, dit zijn de leden die hun lidgeld betaalden en op regelmatige basis deelnemen aan de lessen en aan de door de vereniging ingerichte manifestaties/demonstraties.
Bij afwezigheid verwittigt het lid de vereniging per e-mail of telefonisch.
Leden die meermaals afwezig zijn zonder schriftelijke of telefonische verwittiging worden automatisch beschouwd als niet leden en geven hun plaats door aan iemand op de wachtlijst. Er is geen teruggave van lidgeld mogelijk.
Ook voorrang op een eventuele inschrijving voor het volgende dansjaar vervalt, geen kans op vroegboekkorting. 

Art. 10

De jaarlijkse bijdrage (lidgeld) voor de leden wordt vastgesteld door het Bestuur en kan jaarlijks herzien worden. In het lidgeld zijn de ongevallenverzekering en de verzekering BA inbegrepen.

Bij niet betaling van het lidgeld voor de start van het nieuwe dansjaar wordt er geen ongevallenverzekering en geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en worden eventuele opgelopen kosten niet vergoed door de vereniging.

Bij niet betaling van het lidgeld tegen 1 oktober van het nieuwe dansjaar wordt het lid niet meer toegelaten in de lessen. Ouders kunnen bij het  secretariaat  terecht om een maandelijks afbetalingsplan op te stellen.

Art. 11

De verantwoordelijkheid van de minderjarige leden valt onder de wettelijke vertegenwoordiger.

Art. 12

De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstallen zowel in de kleedkamers als rondom de dansschool.
Persoonlijke, waardevolle bezittingen laten leerlingen beter thuis of kunnen tijdens de les opgeborgen worden in de zaal in de daarvoor bestemde manden.
Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden in een mand onder de trap en worden op het einde van elk dansjaar weggegooid of geschonken aan een goed doel. Danzateljee vzw kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Art.13

Het dragen van makkelijke sportkledij is verplicht en verschillend per dansstijl: 

Jazz: zwarte legging/ short en zwart topje Het dragen van dansslofjes of turnpantoffels met soepele zool zijn wenselijk. Basketters, pumps of zware sportschoenen zijn verboden.

Andere dansstijlen : comfortabele en sportieve kledij, sportschoenen, geschikt voor binnen terreinen. 

Klassiek ballet: de dansers dragen een uniform. Het uniform wordt beschreven op de website.

Lange haren worden steeds bij elkaar gebonden door middel van een elastiek en haarspeldjes zodat het gezicht vrij en steeds zichtbaar is. 

Het dragen van alle hoofddeksels is verboden tijdens de dansles. Hoofddeksels zijn enkel toegelaten in het kader van een dansstijl bv. breakdance, als deze expliciet door de docent wordt toegevoegd aan het geheel.

Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +18-jarigen).  Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de vereniging het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. 

Art. 14

Het dragen van juwelen (horloge’s, oorbellen, kettingen, armbandjes, ringen, piercings,...) is verboden tijdens de lessen en op wedstrijden en optredens.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere persoonlijke bezittingen. Lichamelijke schade aan het lid of andere leden door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Art. 15

Het is verboden tijdens de lessen te eten en frisdranken te drinken. Enkel water is toegelaten in de danszaal.
Eigen dranken zijn niet toegestaan in onze cafetaria. We behouden ons het recht om eigen meegebrachte dranken af te nemen tot de dansles voorbij is of de betrokken persoon de cafetaria ruimte verlaten heeft. 

De cafetaria ruimte is voorzien van banken, stoelen en tafels, een drakentoog en een tableau.
Leidingwater is altijd te verkrijgen, waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. 

Art. 16

Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar. 

Art. 17

Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (zowel tijdens de lessen als externe activiteiten) mag door de vereniging ten allen tijde gebruikt worden voor promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen hebt, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid. 

Het is ten strengste verboden om zelf Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers te maken. U kan hiervoor terecht bij onze privacy verklaring. 

Art. 18

Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement d.m.v. aanvaarding hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde voorwaarden.

Art.19

Danzateljee vzw hanteert de codes van een goed bestuur zoals beschreven door Minister Muyters. Voor vragen omtrent lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag kan u steeds bij ons terecht of vindt u de nodige informatie via Danssport Vlaanderen.

Danzateljee vzw ondertekende de verklaring een “Geestig gezonde sportschool” te zijn en houdt zich dan ook aan deze regels.  
Discriminatie en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd en zal uiteraard bestraft worden met het intrekken van de lidkaart tot gevolg en u wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.

 

Auteursrecht

Art. 20

Het logo van de vereniging kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de vereniging. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de vereniging.


Verzekering
 

Art. 21

De vereniging sluit een sportverzekering af bij een volwaardige verzekeringsmaatschappij voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur.

De leden betalen een jaarlijkse vergoeding voor deze verzekering. Momenteel is deze begrepen in het lidgeld. Het bedrag kan in de loop van latere jaren aangepast worden.

De vereniging sluit eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur.

De vereniging sluit eveneens een verzekering bestuurders af voor alle bestuurders van de VZW.

Verlies of beschadigingen, toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de vereniging door toedoen van een toevallige bezoeker die niet valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, zullen ten allen tijde verhaald worden.

 

Bestuur

 Art. 22

De vereniging wordt bestuurd door de algemene vergadering bestaande uit ten minste vier leden. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De algemene vergadering draagt het dagelijks bestuur over aan de raad van bestuur, momenteel bestaande uit voorzitter/penningmeester, secretaris, bestuurder.

 voorzitter: Sarah Vernieuwe
Secretaris: Linda Martens
Penningmeester: Pierre Vernieuwe
Dagelijks bestuur: Nicky Vernieuwe

Dit alles zoals beschreven in de VZW statuten en volgens de VZW-wet.

 

Budget en rekeningen

 Art. 23

De zakelijk leider, benoemd door de raad van bestuur, zal instaan voor de financiële handelingen van de vereniging. Alle stukken ter justificatie van de inkomsten en uitgaven zullen bijgehouden worden en kunnen te allen tijde voorgelegd worden aan de leden.

 

Privacy & GDPR

Art. 24

Wij voldoen aan de GDPR regels. Lees hier onze privacyverklaring.

Art. 25

 Sfeerbeelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven kunnen door leden van het Bestuur of door de door hen aangeduide personen genomen worden (video- en fotomateriaal) en mogen vrij gebruikt worden op promotiemateriaal, website en social media.
Voor het gebruik van gerichte beelden waarop max. 3 dansers te zien zijn zal schriftelijke toestemming gevraagd worden en steeds het doel van gebruik toegelicht worden.
Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film,video, tape enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Indien u een foto/beeld verwijderd wil zien kan u contact opnemen met info@danzateljee.com

 Veiligheid

Art.26

Om de veiligheid van onze leden te garanderen is er een maximum toegelaten aantal personen in het gebouw. Als deze overschreden wordt, kunnen bezoekers geweigerd worden het gebouw te betreden. Het is dan ook wenselijk om u aan een gemiddelde aan 2 bezoekers per lid per te houden. 
Buggy’s, kinderwagens - vooral tweeling of dubbele kinderwagens raden we aan om thuis te laten om een eventuele vlotte evacuatie in geval van nood te garanderen.