ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inschrijvingsvoorwaarden Danzateljee vzw

 

Artikel 1: Lidmaatschap

 1. Aanmelding als lid bij Danzateljee vzw vindt plaats door het aanmaken van een (ouder)account en het volledig invullen, inleveren en verzenden van het inschrijfformulier via de website. De overeenkomst tussen de cursist en de dansschool wordt aangegaan tot aan de laatste les van het seizoen.
 2. Bij bevestiging van uw inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij inschrijving heeft de deelnemer voorafgaand aan de inschrijving kennis genomen van de algemene voorwaarden en deze ook uitdrukkelijk aanvaard alsook de toepasselijke huishoudelijke reglementen dewelke beschikbaar zijn op bij Danzateljee vzw en raadpleegbaar op https://www.danzateljee.com/inschrijven/prijzen
 3. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse inschrijving (doorheen het jaar) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is.
 4. Inschrijvingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende lessen. Danzateljee vzw behoudt zich het recht om lessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 5. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, waarbij leerlingen van het voorgaande schooljaar voorrang hebben bij plaatsing.
 6. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gehele lesgeld voor aanvang van de cursus. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen, blijft de klant verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting. Het lidgeld is gebaseerd op een heel schooljaar incl. de vermelde vakanties. De betaling van het verschuldigde lidgeld kan plaatsvinden door middel van overmaking per bankoverschrijving, cash, bancontact, Payconiq. Wie dat niet doet, kan worden vervangen door iemand op de wachtlijst!
 7. De ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap. Danzateljee vzw behoudt zich het recht toe om de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.
 8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.
 9. Het is mogelijk dat er bij (les)activiteiten foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het schooljaar schriftelijk bezwaar aantekent via het inschrijvingsformulier.
 10. 5. Bij wijzigingen van contact- en/ of adresgegevens zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze wijzigingen. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid zijn voor rekening van de klant.
 11. Inschrijvingen via internet zijn volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling.
 12. Onze club is lid van Danssport Vlaanderen . Ook alle ingeschreven leden worden automatisch lid en hierdoor geniet elk lid o.a. van een sportverzekering: burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lessen onder leiding van een lesgever. De bijdrage hiervoor is ingecalculeerd in het lesgeld. Alle info vind je op https://www.danssportvlaanderen.be

 

Artikel 2: Abonnementen

 1. Na inschrijving is men lid van Danzateljee vzw en Danssport Vlaanderen.
 2. Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. volgende situatie:
 3. In geval van langdurige blessure, zwangerschap of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement éénmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot max. het einde van het dansseizoen, worden gepauzeerd. Pauzeren is alleen mogelijk na het voorleggen van een doktersattest binnen de 3 weken volgend op de afwezigheid (latere meldingen worden niet behandeld). Afwezigheid door studie, stage, werk, verhuizing of vakantie geeft geen recht op pauzering van het abonnement als bedoeld in dit artikel. In geval van pauzering wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting of krijgt de danser een tegoedbon met een waarde van 75% van het lesgeld dat werd betaald voor de gemiste lessen. Deze bon is persoonlijk en kan worden gebruikt voor inschrijving in een eerstvolgende lessenreeks.
 4. Verhuizing naar andere provincie of buitenland na voorlegging van een bewijs van adreswijziging.
 5. Alle abonnementen worden bij vooruitbetaling voor aanvang van het seizoen online betaald of via bancontact of cash aan de balie van Danzateljee vzw. Dit kan éénmalig of in 2x of met een afbetalingsovereenkomst -> zie https://www.danzateljee.com/inschrijven/prijzen. Aan de hand van het opnemen van de aanwezigheden kan het personeel de betaling van de deelnemers controleren. Dit gebeurt op wekelijkse basis.
 6. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld na beëindiging is per datum van de beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 7. Terugbetaling voor gemiste lessen is niet mogelijk. Het niet volgen van lessen door bijvoorbeeld blessures, vakantie, bruiloften etc. geeft geen recht terugvordering. Ook het te laat annuleren van een gereserveerde privéles, geeft geen recht tot restitutie. In bijzondere gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan worden afgeweken (zie art.2a en 1-8). Indien er na herhaaldelijke herinneringen niet is betaald, kan de vereniging besluiten het openstaande bedrag te laten innen door een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor het betreffende lid. Lessen volgen is dan niet meer mogelijk

Artikel 3: 10-beurtenkaarten & modules

 1. Bij aanschaf van 10 -beurtenkaarten en/of module gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven vermeld.
 2. De 10-beurtenkaart gaat in op het ogenblik van aankoop en is geldig voor de duur van 6 maanden. Niet-opgebruikte beurten vervallen ALTIJD op de einddatum vermeld op de kaart, met uitzondering van de zomervakantie: er kunnen max. 5 beurten worden meegenomen naar het begin van het volgende dansseizoen. Ook mits voorlegging van een doktersattest kan de einddatum worden verlengd.
 3. Modules zijn geldig voor 10 opeenvolgende lessen. Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen zijn niet mogelijk.
 4. De 10-beurtenkaart en modules zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar op een andere persoon.
 5. De 10-beurtenkaart en module dient altijd contant, per overschrijving of met bancontact bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 6. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de 10-beurtenkaart en module geblokkeerd, zonder opschorting van geldigheidstermijn en kan het lid geen lessen volgen.
 7. Teruggave op resterende lessen worden niet verleend

Artikel 4. Tariefwijzigingen

Danzateljee vzw behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen worden via de website en via aankondigingen in de dansschool, minimaal 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt. Voor de lopende abonnementsduur en lopende 10- beurtenkaarten en modules worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 5. Kortingen

 1. Familiekorting geldt alleen voor een volledig dansseizoen op het 2de (en 3de, 4de…) gezinslid en alleen wanneer de gezinsleden allemaal op hetzelfde adres wonen.
 2. Een lid dat meerdere lessen per week volgt, heeft recht op abonnementskorting op de 2de en daaropvolgende cursussen (uitgezonderd 10-beurtenkaarten en Modules). https://www.danzateljee.com/inschrijven/prijzen
 3. 10-beurtenkaarten en modules zijn uitgesloten van korting.
 4. Via het ziekenfonds (CM, De Voorzorg, OZ,…) kan u een deel van het lidgeld terugkrijgen. Na ontvangst van het volledige lidgeld kan de cursist het ingevulde attest voor tussenkomst van het ziekenfonds afdrukken vanuit zijn/haar (ouder)account. Daarom zal onze administratie zelf geen formulieren meer invullen. Het formulier geef je af bij je ziekenfonds (met klevertje!).
 5. Leden met een VT-statuut kunnen via Buurtsport Berchem een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Voor meer informatie: Lange Pastoorstraat 28, 2600 Berchem Tel. 03/2391486, email: buurtsport.oudberchem@antwerpen.be

Artikel 6: Openingstijden

 1. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties is Danzateljee vzw gesloten.
 3. Danzateljee vzw behoudt zich het recht om geheel of gedeeltelijk gesloten te zijn in geval van onvoorziene omstandigheden.. Leden kunnen hebben in dit geval geen rechten tot ontbinding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

 Artikel 7: Lessen

 1. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden, kunnen lessen geannuleerd of samengevoegd worden. Ook bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent of andere omstandigheden worden leerlingen per email en - afhankelijk van het tijdstip - ook per sms verwittigd. Er is in geen geval een compensatie of vervangende les voorzien. Vanaf de tweede vervallen les zal er een passende vervanging/inhaal-regeling getroffen worden.
 2. Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd. De deelnemer is er zich van bewust, dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 3. Het lesrooster staat op de website, de facebookpagina en is op te vragen aan de balie. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen.
 4. Lessen tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen gaan niet door. Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer.
 5. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur, kan beslist worden dit lesuur te annuleren en - indien mogelijk - een alternatief voor te stellen.
 6. Voor bepaalde lessen kunnen kledingvoorschriften van toepassing zijn. Zie daarvoor de website https://www.danzateljee.com/dansschool/uniformen

 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Deelnemen aan- of het volgen van een les of cursus van welke aard ook bij Danzateljee vzw, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Danzateljee vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Danzateljee vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Danzateljee vzw, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.
 5. Danzateljee vzw is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde emails van leden, door onjuiste of gewijzigde emailadressen van geadresseerde.

Artikel 9: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het huisreglement van Danzateljee vzw en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn vermeld op de website www.danzateljee.com en zijn aan de balie op te vragen.

Artikel 10 : Overmachtsclausule

Wanneer er sprake is van overmacht en Danzateljee vzw in de onmogelijkheid is om haar engagement naar de cursisten na te leven door overmacht zoals bv. terrorisme, natuurramp, epidemie, brand, ..enz. wordt de volgende procedure toegepast:

 1. Iedereen wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van hoe, al dan niet tijdelijk, de opschorting van de gewone activiteiten zal worden aangepakt en gecompenseerd.
 2. Danzateljee vzw kiest zelf, naargelang de situatie, welke mogelijkheden zij zal aanbieden aan de cursisten zoals bv. tutorials, online lessen, restitutie, enz….
 3. Cursisten kunnen niet zelf beslissen welk alternatief zij verkiezen. Danzateljee vzw zoekt in eer en geweten naar de beste oplossing voor zowel lesgevers, cursisten als de organisatie.

Artikel 11: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Danzateljee vzw aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Kostennota’s/facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden betaald. Bij gebrek aan tijdige betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door de dansschool is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 5 euro. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier voor verdere invordering worden overgemaakt aan een incassokantoor. Daartoe zullen de kostennota/factuur en uw contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer, enz.) overgemaakt worden en zullen er bijkomend kosten en interesten worden aangerekend. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Danzateljee vzw, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.
 3. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier, verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Danzateljee vzw te kennen en te accepteren.
 4. Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01/05/2024. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor komende schooljaren gaan de leden akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.

 

Versie juni 2024