Algemene voorwaarden Danzateljee vzw

Artikel 1: Lidmaatschap

 1. a. Aanmelding als lid bij Danzateljee vzw vindt plaats door het aanmaken van een (ouder)account en het volledig invullen, inleveren en verzenden van het inschrijfformulier via de website. De overeenkomst tussen de cursist en de dansschool wordt aangegaan voor het lopende schooljaar (van september tot juli, inclusief de vakanties). Een lidmaatschap loopt dus vanaf de inschrijving tot de eerstvolgende 31ste augustus.
 2. Bij bevestiging van uw inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden.
 3. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is.
 4. Inschrijvingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende lessen. Danzateljee vzw behoudt zich het recht om lessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 5. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leerlingen van het voorgaande schooljaar voorrang hebben bij plaatsing.
 6. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gehele lesgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen, blijft de klant verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting. Het lidgeld is gebaseerd op een heel schooljaar incl. de vermelde vakanties. De betaling van het verschuldigde lidgeld kan plaatsvinden door middel van overmaking per bankoverschrijving, cash, bancontact of mandaat.
 7. De ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap. Danzateljee vzw behoudt zich het recht toe om de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.
 8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.
 9. Het is mogelijk dat er bij (les)activiteiten foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het schooljaar schriftelijk via het inschrijvingsformulier bezwaar aantekent.
 10. 5. Bijwijzigingen van contact- en/ of adresgegevens zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze wijzigingen. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de klant.
 11. Inschrijvingen via internet is volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling.
 12. Wij sluiten alle leden aan bij Danssport Vlaanderen. Hierdoor geniet het lid van een sportverzekering: burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug.

 

 

Artikel 2: Abonnementen

 1. Abonnementen van Danzateljee vzw kunnen enkel worden aangekocht indien de klant de instapkost heeft betaald.
 2. Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie omschreven onder art. 2.a
 3. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement éénmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het voorleggen van een doktersattest en niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. Afwezigheid door studie, stage, werk, verhuizing, zwangerschap of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.
 4. Alle abonnementen worden maandelijks bij vooruitbetaling op de 10dedag van de maand, middels automatische incasso geïnd. De 1e maand termijn dient (eventueel in combinatie met de instapkost) altijd contant of met bancontact te worden voldaan aan de balie van Danzateljee vzw.
 5. Een huidig lid dat een abonnement afsluit bij Danzateljee vzw, dient de 1e maandtermijn (inclusief instapkost) te voldoen aan de balie van Danzateljee vzw.
 6. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde termijnbetaling (bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook), wordt u per email op de hoogte gebracht van een dubbele termijn incasso in de daaropvolgende maandtermijn betaling (zonder kosten). Gemiste maand, termijnen die nog openstaan, worden automatisch in de daaropvolgende maand weer ter incasso aangeboden bij de bank. Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per email wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratie kosten per ommegaande te voldoen. Indien u in gebreke blijft, geven wij de administratie zonder verdere aankondiging door aan het incassobureau. De betalingsregeling komt dan te vervallen en het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid.
 7. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het resterende abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 8. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Terugvordering van lesgeld of korting op het lesgeld is niet mogelijk. Het niet volgen van lessen door bijvoorbeeld blessures, vakantie, bruiloften etc. geeft geen recht op restitutie van contributie. Ook het te laat annuleren van een geserveerde les, geeft geen recht tot restitutie. In bijzondere gevallen zoals overlijden of ziekenhuisopname kan hiervan worden afgeweken (zie art.2a). Indien er na herhaaldelijke herinneringen niet is betaald, kan de vereniging besluiten het openstaande bedrag te laten innen door een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor het betreffende lid. Lessen volgen is dan niet meer mogelijk

 

Artikel 3: 10-beurtenkaarten

 1. 10 -beurtenkaarten van Danzateljee vzw kunnen alleen aangeschaft worden indien de klant in het bezit is van een geldig lidmaatschap.
 2. De 10-beurtenkaart gaat in op het ogenblik van aankoop en is geldig voor de duur van 4 maanden. Na deze periode vervalt het eventueel resterende saldo op de kaart, met uitzondering van de zomervakantie: er kunnen max. 5 beurten worden meegenomen naar het begin van het volgende dansseizoen. Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen zijn niet mogelijk. De 10-beurtenkaart is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar op een andere persoon. 10-beurtenkaarten van Danzateljee vzw kunnen alleen gebruikt worden, indien de klant in het bezit is van een geldig lidmaatschap zie artikel 1&1a.
 3. De 10 -beurtenkaart dient (eventueel in combinatie met een nieuw lidmaatschap) altijd contant, overschrijving of met bancontact bij vooruitbetaling te worden voldaan. Een huidig lid die een 10-beurtenkaart aanschaft, dient alleen de 10-beurtenkaart te voldoen
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting van het lidmaatschap is voldaan wordt de 10-beurtenkaart geblokkeerd, zonder opschorting van geldigheidstermijn en kan het lid geen lessen volgen.
 5. Teruggave op resterende lessen worden niet verleend.
 6. Verlengingen op 10-beurtenkaarten zijn uitgesloten.
 7. Restituties worden niet verleend.

     

Artikel 4. Tariefwijzigingen en toeslagen

Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging . worden via de website en via aankondigingen in de dansschool, minimaal 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt. Voor de lopende abonnementsduur en lopende 10- beurtenkaarten worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 5. Kortingen

 1. 1. Familiekorting wordt gegeven bij meerdere Danza Easy-abonnementen en alleen wanneer de familieleden van één familie, allemaal op hetzelfde adres wonen .
 2. 2. Vroegboekkortingen (van 15 mei 2019 tot 30 juni 2019) gelden enkel bij Danza Easy-abonnementen.

3         Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

 

4          Via het ziekenfonds (CM, De Voorzorg, OZ,…) kan u een deel van het inschrijfgeld terugkrijgen. Na ontvangst van het volledige inschrijfgeld kan de cursist het ingevulde attest voor tussenkomst van  het ziekenfonds afdrukken vanuit zijn/haar (ouder)account. Daarom zal onze administratie zelf geen formulieren meer invullen. Het formulier geef je af bij je ziekenfonds (met klevertje!).

 1. Leden met een VT-statuut kunnen via Buurtsport Berchemeen deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Voor meer informatie:  Lange Pastoorstraat 28, 2600 Berchem Tel. 03/2391486, email: buurtsport.oudberchem@antwerpen.be

 

Artikel 6: Openingstijden

 

 1. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties is Danzateljee vzw gesloten.
 3. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ maar niet langer dan 30 dagen gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade of verhuizing. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen. In het geval Danzateljee voor een aaneengesloten periode langer dan 14 dagen gesloten is, worden lopende abonnementen en 10-beurten kaarten kosteloos verlengd voor een evenredige periode. Restituties zijn uitgesloten.

 Artikel 7: Lessen

 1. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Annulering geschiedt via email, sms en/of social media.
 2. Danzateljee vzw is ten alle tijden gerechtigd om lessen te annuleren. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld minder dan 5 leerlingen aanwezig zullen zijn. Er worden mogelijkheden gegeven tot inhalen van de les. Er vindt geen restitutie plaats. Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 3. Het lesrooster staat op de website, de facebookpagina en is op te vragen aan de balie. Danzateljee vzw behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen.
 4. Lessen tijdens schoolvakanties en tijdens officiële feestdagen gaan niet door. Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van een deelnemer.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur, kan beslist worden dit lesuur te annuleren en - indien mogelijk een alternatief voor te stellen.

 

 1. Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden, kunnen lessen samengevoegd worden. Bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent of andere omstandigheden worden leerlingen per email en - afhankelijk van het tijdstip - ook per sms verwittigd. In dit geval is er geen compensatie of vervangende les voorzien.

 

 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Deelnemen aan- of het volgen van een les of cursus en/of activiteiten van welke aard ook, bij Dazateljee vzw is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Danzateljee vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Danzateljee vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Danzateljee vzw, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.
 5. Danzateljee vzw is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde emails van leden, door onjuiste of gewijzigde emailadressen van geadresseerde.

Artikel 9: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het huisreglement van Danzateljee vzw en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn vermeld op de website www.danzateljee.com en zijn aan de balie op te vragen.

Artikel 10: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Danzateljee vzw aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Danzateljee vzw, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.
 3. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier, verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Danzateljee vzw te kennen en te accepteren.
 4.  Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01/06/2019. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor komende schooljaren gaan de cursisten en lesgeldplichtigen akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.

Versie mei 2019