Huisregelment

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele onderlinge afspraken te maken. Iedereen is verondersteld de volgende afspraken in acht te nemen en na te leven:

 

       ALGEMENE REGELS

 • Eigen consumpties zijn niet toegelaten. In DanzAteljee is een volledig gamma van dranken verkrijgbaar, inclusief een uitgebreid gamma aan sportdranken in plastic verpakking die bedoeld zijn voor verbruik in de dansstudio’s.
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, enz.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de school evenals de aanwijzingen gegeven door de directie en/of personeel op te volgen. Bij niet naleving kan worden overgegaan tot verwijdering.
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer garderobe is geheel op eigen risico.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verheeld worden.
 • Drugs en doping  worden niet getolereerd en hebben onmiddellijke schorsing en intrekking van de lidkaart tot gevolg en u wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.
 • Discriminatie en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd en zal uiteraard bestraft worden met het intrekken van de lidkaart tot gevolg en u wordt onmiddellijk de toegang tot de gebouwen ontzegd.
 • Vaders en/of moeders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen te begeleiden en te helpen met omkleden als deze niet ouder zijn dan 8 jaar.
 • In onze dansschool hebben we respect voor elkaar en doen we aan fair-play. 
 • Overdadig gsm-gebruik tijdens de danslessen wordt niet getolereerd.  
 • Jongeren minder dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen in de gebouwen.
 • Er heerst een algemeen rookverbod in de gebouwen.

 

INSCHRIJVING

 • De lesgevers bepalen welke lessen de leden kunnen volgen. Zij houden hierbij rekening met leeftijd en bekwaamheden. Deze lessen kunnen in overleg met de betrokkenen  gewijzigd worden.
 • Personen met een DANSPAS moeten steeds de lessen die gevolgd worden doorgeven aan de receptie. 
 • Het niet doorgaan van een les, welke daarvan ook de reden is, kan geen aanleiding zijn tot terugbetaling. Zij kan echter zonder meerprijs worden ingehaald op een andere dag, indien er voor deze cursus meerdere lesdagen zijn: bv. een gemiste les kinderdans op woensdag kan eventueel op zaterdag worden ingehaald. Danslessen die niet ingehaald kunnen worden, kunnen niet terugbetaald worden. 
 • Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen.
 • Leden die zich inschrijven voor een danspas verplichten zich er toe om het bedrag van de danspas te betalen tot het einde van het lopende dansseizoen.
 • De dansschool mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht-situaties) zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz. In geval van annulatie van een cursus vanuit de dansschool kan de danser een andere danscursus kiezen binnen de mogelijkheden of een tegoedbon van het resterende lesgeld krijgen voor het nieuwe dansseizoen
 • Geen les onder de 5 personen, uitgezonderd dreumesdans. 
 • Alle ingeschreven leden worden automatisch lid van de vzw Danzateljee. Het lidgeld hiervan is inbegrepen in het lesgeld.
 • Het betalen van lidgeld betekent dat het huisreglement is gekend en aanvaard
 • Zonder geldige reden wordt er geen financiële vergoeding of terugbetaling voorzien bij vroegtijdige beëindiging van een cursus.

 

DE CURSUS

 • Tijdens de danslessen is het ten stelligste aan te raden om juwelen uit te doen.
 • Alle kinderen t.e.m. 8 jaar worden gevraagd om sportieve, gemakkelijke kledij te dragen alsook turnpantoffels of sportieve schoenen.
 • De kinderen die balletlessen volgen zijn verondersteld het aangepaste uniform van de dansschool te dragen 
 • Voor alle lessen is het aanschaffen van een ongevallenverzekering verplicht en is inbegrepen in het lidgeld. Deze verzekering loopt tot  het einde van het dansseizoen. 

 

ANNULATIE van inschrijving door de cursist

 • In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige les- en lidgeld. 
 • Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van enkel het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. Lidgelden kunnen niet teruggestort worden alsook het bedrag van de inbegrepen verzekering.
 • Terugbetaling kan enkel bij het voorleggen van een geldig doktersbewijs voor langdurige ziekte. Elke andere reden zal op de Algemene Vergadering van de Raad Van Bestuur worden voorgelegd. 
 • Bij weigering van reden, wordt een waardebon opgesteld voor de danslessen naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. 

 

ANNULATIE van inschrijving & registratie door de dansschool

Annulatie door de dansschool zelf kan gebeuren door volgende redenen
- De cursist heeft na herhaaldelijk aanmanen het cursusgeld (lid + lesgeld) niet betaald.
- De cursist komt niet meer opdagen voor de cursus. De dansschool zal in geval van regelmatig afwezig de ouders/voogd via e-mail trachten te bereiken. Zonder antwoord van de ouders/cursist wordt zijn/haar inschrijving geannuleerd. Het resterende lesgeld kan niet teruggevorderd worden.
- De cursus zit vol en de cursus is niet betaald. 
- Opgelet, als u registreert en inschrijft voor een cursus en nooit komt opdagen, zonder melding of annulatie kan Danzateljee u een administratieve kost aanrekenen van €15. U neemt hierdoor de plaats in van andere dansers die niet meer kunnen inschrijven en wel graag naar de dansles willen komen.  

 

BRANDVEILIGHEID

 • Om de veiligheid van onze leden te garanderen is er een maximum toegelaten aantal personen in het gebouw. Als deze overschreden wordt, kunnen bezoekers geweigerd worden het gebouw te betreden. Het is dan ook wenselijk om u aan een gemiddelde aan 2 bezoekers per lid per te houden. 
 • Buggy’s, kinderwagens - vooral tweeling of dubbele kinderwagens raden we aan om thuis te laten om een eventuele vlotte evacuatie in geval van nood te garanderen. 

 

PRIVACY

 • Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film,video, tape enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • DanzAteljee behoudt zich het recht audiovisuele opnames te mogen gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 • Indien u hier bezwaar tegen hebt, moet dit schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de directie of leraar bij inschrijving. 

 

 

Het lijkt ons een kleine moeite bovenstaande regels in acht te nemen wetende dat ze bijdragen tot een optimaal dansplezier voor iedereen!

Het DanzAteljee-team

Vzw Danzateljee