INFO & SCHOOLVISIE

1. BENAMING 

De vereniging draagt de naam ‘Danzateljee vzw’. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen, district Berchem, Grotesteenweg 113. De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur. De vereniging werd opgericht te Wommelgem op datum van 01/10/2008 als vof Danzateljee De vereniging werd op 31/01/2008 omgevormd tot Dancehall vzw door goedkeuring van de oprichtingsstatuten door de toekomstige bestuurders. De vereniging werd op 26/4/2016 omgevormd tot Danzateljee vzw door goedkeuring van de oprichtingsstatuten door de toekomstige bestuurders. 

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur en kan te allen tijde ontbonden worden volgens de wijze zoals beschreven in de vzw-statuten. 

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

Het dansjaar voor de leerlingen telt minst. 30 lesweken. 

2. BESTUUR 

De vereniging wordt bestuurd door de algemene vergadering bestaande uit ten minste vier leden. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. 

De algemene vergadering draagt het dagelijks bestuur over aan de raad van bestuur, momenteel bestaande uit voorzitter/penningmeester, secretaris, bestuurder. 

Voorzitter: Sarah Vernieuwe
Secretaris: Linda Martens
Penningmeester: Pierre Vernieuwe
Dagelijks bestuur: Nicky Vernieuwe

Dit alles zoals beschreven in de vzw-statuten en volgens de VZW-wet. 

3. BUDGET EN REKENINGEN 

De zakelijk leider, benoemd door de raad van bestuur, zal instaan voor de financiële handelingen van de vereniging. Alle stukken ter justificatie van de inkomsten en uitgaven zullen bijgehouden worden en kunnen te allen tijde voorgelegd worden aan de leden. 

4. DOEL 

De vereniging heeft tot doel: 

* Het inrichten en aanbieden van danslessen aan haar leden of ten behoeve van andere organisaties * Het organiseren en ondersteunen van dansvoorstellingen voor de leden * Het uitbaten van een cafetaria voor haar leden 

* Het publiekelijk bekend maken en het in standhouden van de internationale danscultuur in het algemeen en dit in de meest ruime zin. * Zij is bevoegd om alle onroerende en roerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of het gebruik ervan te hebben. 

Dit zal gebeuren zonder en buiten alle meningsverschillen van racistische, godsdienstige of politieke aard. 

Tevens beoogt de vereniging ook vriendschappelijk en sociaal samenzijn tussen de leden te bewerken en te stimuleren. 

De vereniging mag roerende goederen bezitten of gebruiken indien deze nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

5.VISIE 

We zijn een dansschool met een visie. We gebruiken en hanteren de ontwikkelingsdoelstellingen en eindtermen van het basisonderwijs om zo een aanvulling te bieden op de ontwikkeling van uw kind. We vinden het heel belangrijk dat we dit op een speelse, leerrijke manier kunnen aanbieden en inspelen op hun ontwikkeling. Motorische achterstanden kunnen worden verholpen met de juiste inzet en diagnose van de docent. Daarom is de voorwaarde van onze docenten ook dat ze pedagogisch onderricht zijn en in het bezit van een diploma hetzij in dans en doceren, muzische vorming of basisonderwijs. We hebben een eigen gebouw dat we met veel zorg onderhouden en zijn dus ook een privé instelling, ook al hebben we een nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen. Vandaar dat we ook niet de duurste, maar zeker ook niet de goedkoopste dansschool van Groot-Antwerpen zijn. 

Danzateljee vzw hanteert de codes van een goed bestuur zoals beschreven door Minister Muyters. Voor vragen omtrent lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag kan u steeds bij ons terecht of vindt u de nodige informatie via Danssport Vlaanderen. 

Danzateljee vzw ondertekende de verklaring een “Geestig gezonde sportschool” te zijn en houdt zich dan ook aan deze regels. 

We zijn een officiële dansschool en sportclub. Dat wil zeggen dat ons academiejaar of dansjaar start in september van het schooljaar en eindigt in juni van datzelfde schooljaar. We volgen net zoals de scholen alle schoolvakanties: herfstvakantie - kerstvakantie - krokusvakantie - paasvakantie. Een schoolvakantie start op de eerste dag van de week (maandag) en niet op zaterdag van het voorafgaande weekend. We zijn gesloten op officiële feestdagen. 

6. LEDEN / VRIJE PLAATSEN / LIDGELDEN

1. Het aantal leden is onbeperkt. Het aantal leden per groep is afhankelijk per dansstijl. Bij jonge kinderen zijn er altijd 2 docenten en/of begeleiders en ligt het maximum op 35. Bij technische lessen ligt het ledenaantal per groep rond 20 leden. In het geval het totale aantal leden minder dan 100 gaat bedragen zal de vrijwillige ontbinding van de vereniging plaatsvinden zoals beschreven in de vzw-statuten. Deze zal uitgesproken worden door het bestuur dat dan ook zal bepalen waartoe het maatschappelijk bezit zal gebruikt worden. Indien een les vol zit, kan men niet meer inschrijven voor die dansles. U kan zich wel op een wachtlijst zetten. 

2. Ieder die zich aanbiedt als lid kan toegelaten worden. Het bestuur heeft steeds de mogelijkheid om een lid niet te aanvaarden mits een redelijke motivatie daarvoor. Het bestuur kan beslissen in welke niveaugroep het lid zal ingedeeld worden. Een lid kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst worden. Dit met het doel het niveau van het lid te respecteren. Dit bij de technieklessen, zoals klassiek ballet en jazz. 

6.1 Veiligheid

Om de veiligheid van onze leden te garanderen is er een maximum toegelaten aantal personen in het gebouw. Als dit overschreden wordt, kunnen bezoekers geweigerd worden het gebouw te betreden. Het is dan ook wenselijk om u aan een gemiddelde aan 2 bezoekers per lid per te houden. Buggy’s, kinderwagens - vooral tweeling of dubbele kinderwagens raden we aan om thuis te laten om een eventuele vlotte evacuatie in geval van nood te garanderen. 

6.2 Verzekering

De vereniging sluit een sportverzekering af bij een volwaardige verzekeringsmaatschappij, Danssport Vlaanderen, voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur. 

De leden betalen een jaarlijkse vergoeding voor deze verzekering. Momenteel is deze begrepen in het lidgeld. Het bedrag kan in de loop van latere jaren aangepast worden. 

De vereniging sluit eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur. 

De vereniging sluit eveneens een verzekering bestuurders af voor alle bestuurders van de VZW. 

Verlies of beschadigingen, toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de vereniging door toedoen van een toevallige bezoeker die niet valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, zullen ten allen tijde verhaald worden. 

6.3 Privacy & GDPR 

Wij voldoen aan de GDPR-regels. Lees hier onze privacyverklaring. 

In deze tijden van sociale media zijn ook wij op onze hoede. Wat een mooie foto is op FB, Twitter of Instagram of een leuk filmpje op You Tube, is voor een andere ouder misschien ondenkbaar. We gaan ervan uit dat als u filmt, u meerdere kinderen in beeld neemt. We hebben ouders die bij ons een privacyverklaring ondertekenen. Dat wil zeggen dat hun kind(eren) niet mogen gefilmd, noch gefotografeerd worden. En al zeker niet op sociale media mogen verschijnen. Om hier geen onderscheid in te maken, is filmen gewoon verboden. We kijken daar zeer streng op toe. Wil u dat toch, dan wordt u daar op aangesproken. 

7. CURSUSSEN

7.1 Start inschrijvingen 

Inschrijven kan je doen wanneer de inschrijvingen geopend worden. Dat is meestal in de loop van de maand mei/juni van het voorafgaande dansjaar. Bijvoorbeeld: de inschrijvingen van dansjaar 2020-2021 starten in juni 2020. Er is altijd een 2e inschrijvingsstroom die georganiseerd wordt na de kerstvakantie. Deze data kunnen per jaar verschillen. 

7.2 Proeflessen 

We vinden het uitermate belangrijk dat elk kind, jongvolwassene of adolescent hier gelukkig is. Iedereen moet een eigen keuze kunnen maken. Daarom worden er ook bij de start de inschrijvingen (mei/juni) en/of in september  een proeflessenweek georganiseerd. Hierdoor krijgt u de kans om van verschillende lessen te proeven en een keuze te maken uit het aanbod, rekening houdend met leeftijd en niveau. Onze docenten staan u graag te woord en geven u graag raad bij uw leskeuze. Wij staan garant voor kwaliteit en willen die ook bewaken. Kinderen die te jong zijn of beter nog even een niveautje lager blijven worden hierover geadviseerd. Bij ons schuiven kinderen niet automatisch door. Die keuze en evaluatie wordt gedaan door de docent van je les. Heb je daar graag wat extra uitleg over, mag je de docent(e) daar gerust over aanspreken. We vinden het belangrijker dat u of uw kind in de juiste les zit dan dat hij/zij te hoog zit en gestoord wordt in zijn/haar ontwikkeling. 

7.3 Klassensysteem en doorschuiven 

Voor kinderen volgen we strikt het klassensysteem vanuit het onderwijs. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld peuters bij ons kunnen instappen op hetzelfde moment ze naar school gaan. Vroeger waren er enkele vaste instapmomenten (na elke schoolvakantie), nu is dat vaak iets anders. Uw kindje moet dus reeds 2,5 jaar zijn, alvorens hij of zij kan starten in de peuterdansles. Om die tijd te overbruggen, bieden we dreumesdans aan, tot ze 2,5 worden en van daaruit kunnen ze vlot doorstromen naar de peuterdansles. Hetzelfde geldt voor de 2e kleuterklas, 3e kleuterklas, 1e leerjaar en enz. Alle leeftijden en verdelingen vindt u terug op ons lesaanbod. Jammer genoeg kan het dan ook gebeuren dat vriendinnetjes of broers/zussen van een verschillende leeftijd niet bij elkaar in de dansles zitten. Dat is op school ook zo, in de zwem- of muziekschool ook. Wij zijn daarin niet anders. 

7.4 Alle kinderen zijn welkom.

Spreek je de taal niet? Dan is een dansschool met verantwoordelijkheid voor jou het ideale taalbad! We spreken dan ook Nederlands is al onze lessen, met uitzondering van dans gerichte termen zoals ballet (Frans). Ook openen we onze armen voor kinderen die eigenschappen en kwaliteiten bezitten die misschien op andere vakantiemomenten niet zo vanzelfsprekend zijn, zoals Down, ASS, Hoog sensitiviteit, ADHD, ... We staan u graag te woord en antwoorden graag op al uw vragen. Indien u een kind wil inschrijven met deze kwaliteiten, gelieve dit wel bij inschrijven te vermelden. We nemen dan graag persoonlijk contact op, om met u alles te bespreken. 

7.5 Instap danstechnische cursussen 

Sommige cursussen vragen een grote inzet aan techniek, zoals klassiek ballet en modern.. Deze cursussen starten in september en lopen door tot einde dansjaar in juni. Er kan niet tussentijds ingestapt worden, want de achterstand is niet in te halen. Op advies van de docent kan er in september opnieuw gestart worden, of met al enige ervaring vanuit een andere academie of dansschool eventueel ingestapt na een proefles op aanvraag. Over welke cursussen dat gaat, vindt u terug in het lesaanbod. 

7.6 Huisreglement 

We hanteren een huisreglement. Aan deze afspraken dient iedereen zich te houden. Dat gaat over inschrijven, betalen, annulatie en socio-culturele afspraken, drank, drugs en pestgedrag. Bij inschrijving ondertekent u automatisch ons huisreglement. Het is dan ook aangeraden om dit goed door te lezen, zodat er geen discussie kan ontstaan bij eventuele problematiek.